Home / Aktualności / Księga wieczysta – pomoc w bezpiecznej transakcji zakupu nieruchomości

Księga wieczysta – pomoc w bezpiecznej transakcji zakupu nieruchomości

Księga wieczysta – pomoc w bezpiecznej transakcji zakupu nieruchomości

Księga wieczysta, jako dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości, jest niezwykle ważnym narzędziem przy transakcji kupna-sprzedaży każdej nieruchomości. Informacje w niej zawarte służą zarówno sprawdzeniu kto jest aktualnym właścicielem nieruchomości, a także pokazują czy dana nieruchomość nie jest zadłużona.
Aby to sprawdzić należy wiedzieć jak zbudowana jest każda księga wieczysta. Składa się ona z czterech działów.
Dział pierwszy zawiera:
– oznaczenie nieruchomości;
– wpisy praw związanych z własnością;
– adres nieruchomości;
– numer działki;
– opis;

Dział drugi określa:
– właściciela/współwłaścicieli nieruchomości;
– użytkowników/współużytkowników wieczystych;
– ewentualną osobę, której przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu;

Dział trzeci informuje o:
– ewentualnych wpisach ograniczonych praw rzeczowych;
– ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością;
– innych prawach i roszczeniach względem nieruchomości;

Dział czwarty służy do sprawdzenia, czy na dana nieruchomość nie została obciążona hipoteką, czyli czy nie ciąży na niej kredyt. Hipoteka nakładana jest na nieruchomość co sprawia, że kupując mieszkanie lub lokal obciążony kredytem, obowiązek jego spłaty będzie ciążył na nas.

Obecnie istnieje internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych, dzięki czemu, mając numer danej księgi, możemy ją sprawdzić z dowolnego miejsca. Przez internet można również zamówić odpis lub wyciąg z konkretnej księgi wieczystej lub jej fragmentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Sprawdzenie księgi wieczystej przed zakupem nieruchomości znacznie redukuje ryzyko związane z nieuczciwą transakcją i sprzedającym.

Wniosek o założenie księgi wieczystej, składa się w sądzie odpowiadającym za rejestr ksiąg wieczystych w obszarze, w którym znajduje się dana nieruchomość. Formularz takiego wniosku można otrzymać w samym sądzie, lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. W treści wniosku należy wpisać:
– położenie i wielkość nieruchomości
– przeznaczenie nieruchomości
– właściciela/właścicieli nieruchomości
– tytuł własności nieruchomości
– ograniczone prawa rzeczowe lub ograniczenia w rozporządzaniu jeśli takie istnieją

Do wniosku niezbędne jest dołączenie:
– dokumentu potwierdzającego zakup nieruchomości
– wyrysu z mapy ewidencyjnej
– wypisu z rejestru gruntów

Podczas zakupu nieruchomości, która nie posiada jeszcze księgi wieczystej, lub księga ma być założona w wyniku wydzielenia nieruchomości, wniosek o założenie księgi wieczystej zawarty będzie w akcie notarialnym, a formalnościami z tym związanymi zajmie się notariusz. Jeśli nieruchomość finansowana jest kredytem bankowym, notariuszowi możemy również zlecić wpisanie hipoteki w księdze wieczystej. Jeśli nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów notarialnych, wpis hipoteki możemy załatwić sami. W tym celu należy odebrać z banku odpowiedni wniosek i złożyć go w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że składając 2 oddzielne wnioski, jeden przez notariusza, a drugi przez nas, termin sfinalizowania obu spraw może być różny. Na czas pomiędzy wpisem własności a wpisem hipoteki, możemy być obciążeni przez bank dodatkowymi kosztami w postaci wyższego oprocentowania lub dodatkowego ubezpieczenia. Dlatego też, czasami warto się zdecydować na zleceniu obu czynności jednemu podmiotowi.

Katarzyna Kucharczyk

Top